30 ژوئن 2013 ... نظام ملي طبقه ‌بندي و شماره‌گذاري كالا و خدمات كه از آن به اختصار ايران كد نام برده ... ايران‌كد در بيش از 27 شركت با ايجاد كدينگ شركتي به دستاوردهاي ...