27 آوريل 2016 ... شهردار تبريز در ديدار با مديران يك شركت آلماني، سرمايه گذاري شركت هاي خارجي براي توسعه‌ روزافزون شهر تبريز را تامين‌كننده منافع هر دو طرف عنوان ...