محصول; شرکت; استان; شهرستان; شهرک صنعتی; ناحیه صنعتی. شهرک صنعتی تبريز 5 - سرمايه گذاري خارجي ... فهرست شرکت های واقع در شهرک صنعتی(76) ...