نام‌شرکت : شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی .... نام‌شرکت : شرکت فن آوری پلاستیک ژینایت سوژو ... نام‌شرکت : کوشا پلاست نیکان ...