16 دسامبر 2013 ... ... از بروز خطرات احتمالی در افزايش طول عمر مفيد کمپرسور معدنی CV 160 و ... نزديکترين دفتر نمايندگی و يا با خود شرکت کمپرسور سازی تبريز ...