اتوبان زنجان قزوین بعد از هتل الاله بعد از راه آهن. 25a. 31 .... منسوجات نبافته والیی ... سامان چرم. چرم مصنوعی. ####. خ پانزده خرداد منوچهر خانی پاساژ منوچهر خانی. 7.