پس از سفارش مشتری به شرکت تولید شیشه دو جداره ابعاد شیشه ها در برنامه ای خاص شیشه ایجاد شده و نقشه سیستمی ایجاد شده تا دستگاه برش شیشه ، برش شیشه های ...