مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت : در راستای کمک و حمایت از واحدهای صنعتی، تعدادی از واحدیی که غیرفعال شده اند به چرخه فعالیت بازمی گردند.