مناقصه مزایده‏ ... آگهی مناقصه واکاری نوبت دوم #### مشاهده ادامه ... بازدید نماینده تبریز از دو شهرک صنعتی آذربایجان شرقی · کاهش 50 درصدی قیمت شهرک صنعتی ...