24 دسامبر 2016 ... با اعلام نرخ مصوب 1440 تومان از سوی دولت، کارخانه های لبنی به بهانه پایین بودن قدرت ... استخدام در شرکت دامداران .... استخدام « شرکت پخش دالیا » ...