ﮔﺮوه ﻣﻌﺪن داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ ﮐﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻧﺪه ﺧـﻮد. ﻣﺮا ﺑﻬﺮه. ﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ... از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس. ﺧﺰاﻋﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﭙﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳـﺪ و.