18 دسامبر 2016 ... مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان رویکرد جدید این سازمان که بعد از بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از شهرک فناوری ...