شركت گسترش تجارت هامون)سهامي خاص(, 67,840,410, ۶.۲۲. سهام وثيقه, 74,430,020, ۶ .۸۳. سهام وثيقه, 56,880,180, ۵.۲۲. سهام وثيقه, 47,437,790, ۴.۳۵. سهام وثيقه ...