جدول شرکت های حوزه ICT مستقر در مرکز رشد و پارک علم و فناوری استان کردستان ... طراحی، بسترسازی و راه اندازی شهر الکترونیک سنندج. پارک ... جهان پیوند رایانه.