2 سپتامبر 2012 ... آیا در مسابقه طراحان جوان، خلاقیت و نوآوری شرکت میکنید؟ بله .... در استفاده از رنگینه های طبیعی از آنجایی که در این رنگینه ها گروه های فعال جهت ...