92. دستورالعمل سبدگردانی والزامات آن. در راستای اجرای ماده. 92. دستورالعمل سبد گردانی مصوب. /92. /#### ... سرمایه شرکت در سال. 28. به مبلغ. 92. میلیارد ریال و در سال. 28. به مبلغ. 08 .... سایت رفاه تحلیل جهت دسترسی به اخبار و اطالعات بازار. 2 .