18 ژانويه 2015 ... مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در ادامه افزود: اکنون در شرایطی هستیم که دشمن .... توانمند شرکت ایریسا و مشارکت کارشناسان و کارکنان فولاد مبارکه راه ...