شرکت داروسازی تهران شیمی در تاریخ #### تحت شماره 7947 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید و در همان سال بهره برداری از آن آغاز گردید.