میزان رنگزدایی تحت تابش نور ماوراء بنفش مورد مطالعه قرار گرفت. ... آروماتیك های کنونی در ملکول های رنگزا و ثبات مواد رنگزای مدرن، روش های عملیاتی .... شرکت. Bruker. به ترتیب برای بررسی ساختار و فاز نانو مواد مورد استفاده قرار گرفتند. از. دو الم.