3 روز پیش ... «فرصت امروز» مشکل صادرات پتروشیمی را بررسی می کند / شرکت بازرگانی پتروشیمی در یک قدمی بحران - فرصت امروز مشکل صØ.