نبات شاخه زعفرانی 500 گرمی سحرخیز. 5. 7,000 تومان. اضافه. نبات زعفرانی 20 عدد =260 گرمی سحرخیز. 5. 9,500 تومان. اضافه. نبات زعفرانی گلیران. 5. 3,890 تومان.