شایق کندیمیز - وب سايت روستای شایق در شهرستان سرعین ، استان اردبیل. ... دونفر با حمل پرچم های عزادرجلو وافراد شرکت کننده دریک ستون به ترتیب سن وقد می ...