1- فاطمه امیدی اباذر دندان پزشکی دانشگاه زنجان .... بلاخره پروژه گاز رسانی به روستای قوشا بولاق رقم خورد در همین راستا در تاریخ #### شرکت گاز استان با انتقال ...