شرکت هورام سازه پارسیان (هورامکو) در راستای سیاستهای استانداردسازی و ... شیشه دوجداره در محل سایت تولیدی خود (شهر صنعتی کاوه) و همچنین آغاز تولید انبوه بر اساس  ...