رویش تک ایرانیان. مدیر مسئول: امیر حسین فلکه. تلفتن: ####. آدرس: تهران- جردن بلوار گلشهر- شماره 22- طبقه11-واحد46 ...