سرمایه گذاری تاجر خارجی در ایران به طور کلی پس از تصویب قانون ثبت شرکت ها( ####) آغاز شد و خارجیان تحت پوشش شرکت های ایرانی به فعالیت بازرگانی می  ...