16 ژوئن 2014 ... ... به عرشه كشتي نزديك مى شوند ،از خاك كشتزار مرواريد و زر و سيم بيرون مى آيد ، گورها به سخن .... [چو طوس و چو بيژن فريبرز و گيو ... نسخه مورد استناد من :شاهنامه فردوسى ،شركت كتابهاى جيبى ،ج٤،تهران ،١٦٣ ،ص ١٣٤ ..... به باور شما آیا عصر زرین فرهنگ و تمدن اسلامی در قرون چهارم و پنجم هجری ثمره شکستن بت آزادی بود؟