در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ روﻏﻨﻬﺎ ، رواﻧﮑﺎرﻫﺎ و ﻓ. ﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ ، ﻫـﻮا و روﻏـﻦ ... ﺗﺼﺎدﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺮاد ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﻮده و داراي ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤـﻪ. ﻧﺒﺎﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه. راﻧﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 10 ... ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮﺗﻮر و ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل . . . . 1 ..... ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﺮﻣﺰ . . . . . . . . . . . . . .