نام شرکت, شرکت گاز تک ایرانیان. نام مدیر, بهروز خسرویار. نوع شرکت, سهامی خاص. تاریخ ثبت. تلفن, ####, صندوق پستی. فکس, ####, پست ...