شرکت فراسیستم نوین در چهارمین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریز حضور یافت و از جدیدترین محصول دانش بنیان خود با  ...