خلاصه ایده محوری: محصول حاصل از اجرای ایده محوری سیستم بازرسی و آشکارسازی فراصوت تخلیه جزئی است که سیستم مانیتورینگ قابل‌حمل و مکان‌یاب فراصوتی ارائه ...