20 نوامبر 2016 ... پنجره وینتک در حال حاضر یکی از بزرگترین مارک های تخصصی در و پنجره ... پنجره وین تک در سه قاره دنیا در هشت کشور تولید می شود ابتدا شرکت.