شرکت الگوریتم پویا به مشتریانی که در کاربری نرم افزار حسابداری. ... چنانچه مشتری داده‌های مورد نیاز خویش را به شکل الکترونیکی خارج از پایگاه داده نرم‌افزار ...