به دنبال مشكالت جدي پيش آمده در توليد و عرضه پسته کرمان، مجمع نمايندگان استان در نامه اي به. رئيس جمهوري خواستار ..... مدیرعامل شركت پسته سيرجان هم در مورد قيمت. پسته گفت: امسال ... خندان شدن درصد بيشتري از محصول بمانند هم زمان. دانه هایي كه اول  ...