سیدمحمد قیاسی - شرکت سیمکات تبریز ... این مقاله به مقایسه فنی و اقتصادی کابلهای قدرت با هادی های آلومینیومی و کابلهای قدرت ... کابل، هادی آلومینیومی، هادی مسی ...