نشریه داخلی | گروه صنعتی انتخاب |دی ماه 93 | شماره 30 .... پارادايم جديد است. اسنوا می خواهد فنّاوری را توسط خود شركت در ساختارهايش ايجاد كند. كه به همین دلیل، ..... اصفهان به يک مركز پژوهشی در حوزه. لوازم خانگی نشان از ..... عدد يخچال HR688 استخدام. شدم!