پتروسازه پاسارگاد. زير مجموعه: شرکت های مشاوره، خدمات مهندسی. مدير عامل: محمدرضا صیادنیک. مدير R&D: استان: تهران. شهر: تهران ...