14 سپتامبر 2016 ... فرصت های تجارت و سرمایه گذاری در ایران. ... به گفته خاجی، در حال حاضر ده ها طرح سرمایه گذاری شرکت های چینی درایران توسط هیات سرمایه گذاری ...