حضور 72 شرکت سرمایه گذار چین در ایران. با تصویب برجام تاکید خاص بر بخش تجارت خارجی وسرمایه گذاری صورت پذیرفت. به عبارتی از طریق ایجاد شرایط مناسب  ...