بر اساس خبر دریافتی روز دوشنبه #### کارگران شرکت نوشابه سازی زمزم کرمانشاه، شامل بخش هایی از تولید و قسمت هایی از شرکت مانند پیمانکاری ها، شرکتی ها و ...