20 جولای 2016 ... ﺻورﺗﮭﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻟﻔﯾﻘﻲ ﮔروه و ﺷرﮐت اﯾراﻧﻲ ﺗوﻟﯾد اﺗوﻣﺑﯾل )ﺳﺎﯾﭘﺎ( ﺳﮭﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺷﺎﻣل ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ... ﺻورت اﻋﻣﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﻻزم ﺳرﻓﺻﻟﮭﺎي درﯾﺎﻓﺗﻧﻲ ھﺎي ﺗﺟﺎري و ﻏﯾرﺗﺟﺎري و ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺎﻟﻲ ...