موسسه ناجي هنر ... بانك قوامين به عنوان حامي اين دوره از مسابقات هدايايي را به رسم يادبود به شركت كنندگان اهدا کرد. ... با تلاش شرکت سازه پایدار افق زنجام انجام شد