####. شركت فراورده هاي دريا گستر هرمز. ملایری ... زرافشان جنوب. حا ج قر با ني. #### ... شركت صنايع عمل آوري آبزيان ميناب. يوسف بني اسدي. 300.