شورای مشورتی صنایع کوچک به همت شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی با حضور جمعی از مدیران واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان برگزار ...