این شرکت با گسترش حوزه فعالیت های خود و همچنین افزایش نیاز صنعت ساختمان ... و تلاش تمامی پرسنل این شرکت توانسته ایم جزو شرکت های فعال در این حوزه باشیم. ... باشگاه آلومینیوم · آلومینیوم ایران · شرکت سالکو · شرکت صنایع آلومینیوم هزار.