هِرات را در گفتارهای ادبی و رسمی هِرات باستان می‌گویند. ..... وصل می‌کند، این بزرگراه نیز در سال‌های اخیر توسط دولت افغانستان و چند شرکت هندی بازسازی شده‌است.