هوزان : نرگس نوشکفته و نیک دان هوشبام : سپیده دم هوفر : نام خواهر یوئشتا هوگون : خوب گون, خوش رنگ, ممتاز هووَرشت : نیکوکار هُووی : نام زن اشوزرتشت, دختر فرشوشتر