13 ژانويه 2016 ... هوزاد : خوب زاده، اصیل هوزان : نرگس نوشکفته و نیک دان هوشبام : سپیده دم هوفر : نام خواهر یوئشتا هوگون : خوب گون, خوش رنگ, ممتاز هووَرشت : نیکوکار