ﺷﺪه و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﻄﺎي ﻣﺠﻮز، ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. زاﯾﺸﯽ. ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷ ... ﺷـﺮﮐﺖ. زاﯾﺸﯽ. ﮔﺰارش دادﻧﺪ. ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات. ﻗﺎﻧﻮن. ﮔﺬاري در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ..... ﻓﻮرﻧﯽ و دﻓﺎﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري، از ﺗﺠﺎري.