نام شرکت: والیان. دستگاه پر کن مواد تکه ای; نوع محصول :لوبیا ، زیتون ، ترشی جات خرد شده و ... نوع ظرف :قوطی فلزی و ... نام شرکت: شرکت کوشش گران متحد.